Informace o ochraně osobních údajů

podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2013/679


 

Společnost Handico s.r.o., se sídlem Pardubice – Polabiny, Lonkova 510, PSČ 530 09, IČ 275 21 346, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 informuje osobám, jejichž osobní údaje získá (dále jen „Subjekt údajů“), tyto informace o zpracování:

Správce získává osobní údaje za účelem svého podnikání, tj. nabízení a poskytování služeb vedení účetnictví a mzdové agendy, hodnocení spokojenosti zákazníků, vymáhání pohledávek, a plnění povinností vůči orgánům státu.

Za shora uvedeným účelem správce zpracovává v nezbytném rozsahu následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení

 • datum narození

 • adresa bydliště a/nebo jiná kontaktní adresa

 • telefonní číslo

 • e-mail

Zpracování je prováděno na základě oprávněného zájmu Správce, kterým je nabídka produktů a služeb potenciálním zákazníkům, hodnocení spokojenosti zákazníků, vymáhání pohledávek, dalšími právními důvody zpracování jsou plnění smlouvy se subjektem údajů (smlouva příkazní, případně jiná) a plnění povinností vůči státním orgánům (správce daně).

Správce není oprávněn zpracovávat osobní údaje za jiným než výše uvedeným účelem.

Příjemci osobních údajů jsou následující subjekty:

 • zaměstnanci správce, kteří mají uloženu povinnost mlčenlivosti

 • státní instituce, které mají nárok na poskytnutí těchto údajů dle zvláštních předpisů (správce daně, soud v případě sporu o zaplacení pohledávky)

 • dodavatelé informačních technologií v případě zásahů do informačního systému, a to na základě zpracovatelské smlouvy s bezpečnostními pravidly).

Při zpracování osobních údajů NEDOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování ani profilování dle čl. 22 Nařízení.

Osobní údaje jsou v listinné formě a/nebo ve formě digitálního záznamu uloženy u Správce po dobu tří let, s výjimkou údajů shromažďovaných pro účely plnění právních povinností (vedení účetní agendy, povinnosti vůči správci daně), které jsou u správce uchovávány po dobu 10 let (skartační lhůta dle zvláštních předpisů). Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány (vymazány)


 


 

Subjekt údajů má tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům (= právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány) dle čl. 15 Nařízení

 • právo na opravu (= právo na to, aby správce bez zbytečného dokladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Subjektu údajů týkají) dle čl. 16 Nařízení

 • právo na výmaz (= právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Subjektu týkají, za splnění podmínek dle čl. 17 Nařízení)

 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 Nařízení, zejména námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu včetně profilování (v případě vznesení námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu je správce povinen zpracování ukončit)

 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho jinak významným způsobem dotýká dle čl. 22 Nařízení

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu – pokud se subjekt údajů domnívá, že v důsledku zpracování prováděného správcem byla porušena jeho práva


 

Žádosti a uplatnění práv je možné podávat u pana Zdeňka Maška a to písemně na e-mailové adrese masek@handico.cz.


 


 

V Pardubicích dne 25.5.2018


 

Za Handico s.r.o.

Zdeněk Mašek, jednatel

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti